AFAVA News Agency - خاف - خبرگزاری امنیت فاوا

Welcome

به نام خدا

پروردگار در آیه 40 سوره نازعات می فرماید:


وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى

و کسی که از مقام و منزلت
پروردگار خود ترس دارد و نفسش را از کار نادرست باز می دارد!

چه سعادتمند است!

به پایگاه خبری خاف
(خبرگزاری امنیت فاوا) آینه تخصصی حوزه امنیت اطلاعات
و ارتباطات خوش آمدید!

خاف در لغت نامه دهخدا

خاف . [ فِن ْ ] (ع ص ) بسیار ترسنده . (از آنندراج
). منه : رجل خاف ؛ مرد بسیار ترسنده . کما یقال «رجل
صات »؛یعنی مرد شدیدالصوت . (منتهی الارب ). || خاف
نیز نعت است از خفاء. (منتهی الارب ). پنهان شونده .

ما برای ایمن ماندن سرمایه های
شما دلواپسیم!
چرا که می دانید برای موفقیت در
امور حرفه ای باید حرفه ای بود!

News Geo
اخبار ویروس ها

There are no articles (yet).

Malware
Virus News

There are no articles (yet).

جدیدترین بدافزارها

There are no articles (yet).

Need help?

Welcome to AFAVA News Agency - خاف - خبرگزاری امنیت فاوا.

  • Use the Feeds page to browse news by their source.
  • Use the Search page to search all articles.
  • Use the Channels page to see a moderated selection of news.
User login
3:02pm July 17+3:30 GMT